herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Biuro Obsługi Urzędu

Biuro Obsługi Urzędu
Starostwa Powiatowego w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,
 
parter - kancelaria ogólna w holu budynku, pokoje: 02,03
piwnica - pokoje: 002, 005
stosowany symbol przy znakowaniu spraw SU
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Izabela Lewandowska SU.LW1

Dyrektor Biura

(91) 48 04 812

i.lewandowska@powiatstargardzki.eu

 

Łukasz Pajor SU.PJ3 Stanowisko ds. organizacyjnych

(91) 48 04 878

l.pajor@powiatstargardzki.eu

 

Katarzyna Kozłowska

SU.KZ4

Stanowisko ds. gospodarowania składnikami majątku

(91) 48 04 935

k.kozlowska@powiatstargardzki.pl

Robert Knop SU.KO5 Stanowisko ds. obsługi informatycznej

(91) 48 04 850

informatyk@powiatstargardzki.pl

Roman Gładysz SU.GA6  Stanowisko ds. obsługi informatycznej (91) 48 04 805

 

Magdalena Rucińska SU.RC7 Stanowisko ds. zarządzania dokumentacją elektroniczną  

 

Monika Krzyżanowska SU.KZ8 Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 804

starostwo@powiatstargardzki.pl

 

 Katarzyna Laskowska

SU.LS9

Stanowisko ds. kancelaryjnych (91) 48 04 800

 starostwo@powiatstargardzki.pl

 Krzysztof Mejza  SU.MJ10 Stanowisko ds. magazynowych (91) 48 04 882

 

wakat  SU.11 Goniec  

 

wakat SU.12 Goniec  

 

 Jan Zajączkowski SU.13 Konserwator  

 

 

wakat

 SU.14 Konserwator  

 

 

Krzysztof Szymczyk

SU.15 Konserwator    
Zdzisława Kaczmarek SU.16 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

 

Danuta Kowalewska SU.17 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Krystyna Koszowska SU.18 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

Stefania Kozłowska SU.19 Pracownik gospodarczy - sprzątaczka  

 

 Wiesława Stefańczyk SU.SE20

Stanowisko ds. archiwum

Koordynator czynności kancelaryjnych

(91) 48 04 882 w.stefanczyk@powiatstargardzki.eu

Patrycja Wolska

SU.WL21  Stanowisko ds. administracyjnych (91) 48 04 935  

Anita Śledziona

SU.ŚE22 Stanowisko ds.  dokumentacji bieżącej (91) 48 04 800  
 
 

Do zadań biura należy w szczególności:

1) z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach  publicznych: 

     a) sporządzanie projektów umów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego,

     b) obsługa programu –planowania prognozowania i realizacji budżetu PLAN B,

     c) prowadzenie rejestru zaangażowania umów,

     d) realizacja i weryfikacja zamówień poniżej 30.000 euro złożonych przez Wydziały i Biura Starostwa  Powiatowego, współpraca w tym zakresie  z Wydziałem  Zamówień i Inwestycji,

     e) zaopatrywanie w materiały biurowe i druki,

     f) prenumeraty gazet i czasopism,

     g) prowadzenie archiwum zakładowego,

     h) gospodarowanie taborem samochodowym,

     i) dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń i aktualność tablic informacyjnych,

j) gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i planowanie remontów, 

k) organizowanie konferencji i szkoleń dla potrzeb Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,

l) pomoc techniczna w organizowaniu konferencji i szkoleń z udziałem podmiotów zewnętrznych,

m) planowanie niezbędnych konserwacji i przeglądów budynku oraz kontrola prawidłowości ich realizacji,

n) dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przy budynku Starostwa,

o) przedkładanie propozycji wyboru brokera,

p) koordynowanie i pomoc w zbieraniu informacji umożliwiających ustalenie wartości ubezpieczanego mienia Powiatu,

r) realizacja umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu,

s) prowadzenie ewidencji i nadzór nad osobami wobec których orzeczono karę   ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy.

2) zakresie rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt , oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:

      a) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,

      b) odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych wydziałów korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),

      c) prowadzenie ewidencji pieczęci,

      d) potwierdzanie delegacji osobom przybywającym w sprawach służbowych do  Starostwa,

      e) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,

      f) prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,

      g) prowadzenie archiwum zakładowego,

      h) udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,

      i) obsługa centrali telefonicznej,

      j) rejestracja korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

      k) ustalanie treści tablic urzędowych i ich zamawianie,

3) z zakresu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym:

a) administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),

b) koordynacja działań z zakresu informatyki,

c) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,

d) nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

e) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony

f) pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,

g) zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,

h) organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych,

i) realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa ich przetwarzania,

j) przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną  realizacją usług publicznych,

k) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,

l) utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),

m) administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,

n) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji,

o) określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,

p) prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

          q) sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,

          r) prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,

4)  w zakresie spraw obywatelskich - prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym:

a) przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

b) prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,

      c) przeprowadzanie procedur dotyczących rzeczy nieodebranych.

5) z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

a) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura,

b) składanie  informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.

6) fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem    pożytków.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 22-11-2007 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 06-11-2017 14:55